• ជង់ចាន CSP-90

    ជង់ចាន CSP-90

    ក្នុងនាមជាអតីតក្រុមហ៊ុនផលិត OEM សម្រាប់ដំណើរការបន្ទះ Kodak CTP និង Plate Stacker Huqiu Imaging គឺជាអ្នកលេងឈានមុខគេក្នុងវិស័យនេះ។

  • ជង់ចាន CSP-130

    ជង់ចាន CSP-130

    ក្នុងនាមជាអតីតក្រុមហ៊ុនផលិត OEM សម្រាប់ដំណើរការបន្ទះ Kodak CTP និង Plate Stacker Huqiu Imaging គឺជាអ្នកលេងឈានមុខគេក្នុងវិស័យនេះ។